Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

SGK Hasta alt bezi ödemeleri SUT tebliği - 06 Ocak 2011 tarihli resmi gazete

6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 − 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) “Tıbbi Malzeme Katılım Payı” başlıklı 3.2.3 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. a) Birinci fıkrasının a) bendindeki “Gözlük

Özür dileriz,Bu konu cevaplara kapatılmıştır bilgi için Bize Yazin ...

Konuyu değerlendir: SGK Hasta alt bezi ödemeleri SUT tebliği - 06 Ocak 2011 tarihli resmi gazete

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 12974 kez incelendi.

 1. 17.Ocak.2011, 22:11
  #1
  Üyelik tarihi
  25 Haziran 2010
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  2.340

  SGK Hasta alt bezi ödemeleri SUT tebliği - 06 Ocak 2011 tarihli resmi gazete

  6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807
  TEBLİĞ
  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
  MADDE 1 − 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) “Tıbbi Malzeme Katılım Payı” başlıklı 3.2.3 numaralı
  maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
  a) Birinci fıkrasının a) bendindeki “Gözlük cam ve çerçeveleri,” ibaresi “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler,”
  olarak değiştirilmiştir.
  b) Üçüncü fıkrasındaki “Gözlük cam ve çerçevelerine” ibaresi “Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere” olarak
  değiştirilmiştir.
  MADDE 2 − SUT’un “Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri”
  başlıklı 4.5.1.A numaralı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmış ve birinci fıkrasının sonuna
  aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
  “Protez tedavilerinde ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm işçilik
  ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup, hastalar tarafından temin
  edilmesi halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir.”
  MADDE 3 − SUT’un “Kemik İliği Nakli” başlıklı 4.5.2.B-1 numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
  “(HLA A, B, C, DR, DQ düşük çözünürlük ve HLA DR, HLA C, HLA DQ yüksek çözünürlükte)” ibaresi “(HLA A, B,
  C, DR, DQ)” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 4 − SUT’un “Hiperbarik oksijen tedavisi” başlıklı 4.5.4.B numaralı maddesinde aşağıda belirtilen
  düzenlemeler yapılmıştır.
  a) Üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ilk raporu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca” ibaresi
  çıkarılmış ve aşağıdaki cümleler, fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere fıkraya eklenmiştir.
  “Maksimum toplam seans sayısı; aynı tanı ve aynı lokalizasyonda (baş, gövde, sol alt ekstremite, sol üst
  esktremite, sağ alt ekstremite, sağ üst ekstremite) bir yıl için geçerlidir. Sekestrektomi, minör amputasyon, majör
  amputasyon durumu yeni vaka gibi değerlendirilir. Dördüncü fıkrada sayılan acil durumlar için maksimum toplam seans
  sayısı; her bir atak (vaka) için geçerlidir.”
  b) Dördüncü ve dokuzuncu fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(4) Acil durumlarda (dekompresyon hastalığı, hava veya gaz embolisi, karbon monoksit veya siyanit
  zehirlenmesi, anoksik/hipoksik ensefalopati, akut duman inhalasyonu, gazlı gangren, kompartman sendromu, santral
  retinal arter tıkanıklığı ve nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda) bu durumun tedaviyi yapan hekim tarafından
  imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaz. Ancak acil durumlar için “İlk sevkte
  seans sayısı” sütununda yer alan seans sayılarının aşılması halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumları
  tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
  (9) Ani işitme kaybında HBO tedavi bedelinin ödenebilmesi için, tanı konulmasını takiben bir ay içinde HBO
  tedavisine başlanmış olması gerekmektedir. Bu hastalarda on seansta bir odyolojik test yapılır. 20 nci seans sonunda saf
  ses ortalamasında 20 dB’lik bir düzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmez. Her “ani işitme
  kaybı atağı” ayrı olarak değerlendirilir.”
  c) Sekizinci fıkrasının ikinci cümlesine “ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ani işitme kaybı ve” ibaresi
  eklenmiştir.
  ç) Onüçüncü fıkrada yer alan tablodaki “ani işitme kaybı” ibaresinin karşısındaki “10” ibaresi “20” olarak
  değiştirilmiştir.
  MADDE 5 − SUT’un “Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması” başlıklı 4.5.4.F-2 numaralı
  maddesinin ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.
  MADDE 6 − SUT’un “Yoğun bakım tedavisi” başlıklı 4.5.4.H numaralı maddesinin altıncı fıkrasının başına
  “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E),”
  ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 7 − SUT’un “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının
  ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan
  resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod
  numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.”
  MADDE 8 – SUT’un “Hasta alt bezi” başlıklı 7.3.2 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler
  yapılmıştır.
  a) İkinci fıkradaki “aranmaz” ibaresi “aranır” şeklinde değiştirilmiştir.
  b) Aşağıdaki fıkralar dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar olarak ilave edilmiştir.
  “(4) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi ve kendinden jelli sonda fatura edilmesi
  halinde bedeli Kurumca karşılanır.
  (5) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi kullanan hastalara kendinden jelli sonda fatura edilmesi halinde,
  kendinden jelli sondanın bedeli Kurumca karşılanmaz.
  (6) Sağlık kurulu raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı
  olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin bedeli Kurumca karşılanır.”

  MADDE 9 − SUT’un “Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler” başlıklı 7.3.12. numaralı maddesinin ikinci
  fıkrasının “c) Nebulizatör, ç) Aspiratör, g) Tekerlekli sandalye, ı) Enürezis alarm cihazı” bentleri metinden çıkartılmıştır.
  MADDE 10 − SUT’un “Lenf ödem kompresyon cihazları” başlıklı 7.3.12.H numaralı maddesinin üçüncü fıkrası
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Heyet raporu ekinde lenfödemli hastaların, flebolenfödem ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık venöz
  yetmezliğe bağlı durumlarda venöz sistem doppler ultrasonografi raporu ekte olmalıdır. Hastaların karşılaştırmalı her iki
  ekstremite fotoğrafları da rapora eklenmelidir.”
  MADDE 11 − SUT’un “Lenf ödem bası giysileri” başlıklı 7.3.18. numaralı maddesinin üçüncü ve beşinci
  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(3) Heyet raporu ekinde; lenf diseksiyonuna bağlı lenf ödemlerde ameliyat olduğunu belgeleyen epikriz
  olmalıdır.
  (5) Rapor geçerlilik süresi sekonder lenfödemlerde bir yıl, primer lenfödemlerde iki yıldır.”
  MADDE 12 − SUT’un “Diş tedavisi” başlıklı 7.3.27 numaralı maddesinin a) bendinde yer alan “reçete edilmesi
  halinde” ibaresi çıkarılmıştır.
  MADDE 13 − SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” nde (EK-5/C) “220740” ve “220770” kodları ile yer alan
  “Nebülizatör” ve “Ev Tipi Aspiratör” isimli malzemelerin “Yenilenme süresi” bölümlerine “1 Defa” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 14 − SUT’un “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-7) yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.
  a) “404.041”, “404.042”, “404.043”, “405.310”, “405.320”, “405.330” kodlu işlemler listeden çıkarılmıştır.
  b) İşlem puanları yeniden belirlenen işlemler bu Tebliğ ekinde yer alan (1) numaralı listede belirtilmiştir.
  MADDE 15 − Bu Tebliğ’in,
  a) 2 nci, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  b) 3 üncü maddesi 1/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  c) 5 inci maddesi 11/11/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  ç) 12 nci ve 13 üncü maddeleri 4/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
  yürürlüğe girer.
  MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
  Liste 1
  KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR İŞLEM
  PUANI
  404.030 Tam protez (metal kaideli-tek çene) 326,31
  404.040 Bölümlü protez (metal kaideli, tek çene) 326,31
  404.170 Tek parça döküm kron 110,35
  404.180 Venner kron (akrilik) 110,35
  404.181 Venner kron (seramik) 144,08
  404.210 Teleskop primer kron-kopingli 96,86
  404.220 Maryland (andheziv) köprü 81,69
  404.280 Damak yarığı protezi (over-denture) 157,67
  404.300 Velum uzantılı konuşma apereyi 144,18
  404.320 Basit çene defektlerine protetik tedavi 142,50
  404.330 Komplike çene defektlerine protetik tdv 182,97
  404.360 Hassas tutuculu kronlar 110,35
  404.370 Periodontal protez (hareketli,tek çene) 162,73
  404.380 Periodontal protez (sabit-her üye için) 73,25
  404.400 İmplant üstü kron köprü (üye başına) 112,04
  404.420 İmplant üstü bölümlü protez 326,31
 2. 17.Ocak.2011, 22:11
  #1
  Genel Yayın Yönetmeni
  6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807
  TEBLİĞ
  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
  MADDE 1 − 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) “Tıbbi Malzeme Katılım Payı” başlıklı 3.2.3 numaralı
  maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
  a) Birinci fıkrasının a) bendindeki “Gözlük cam ve çerçeveleri,” ibaresi “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler,”
  olarak değiştirilmiştir.
  b) Üçüncü fıkrasındaki “Gözlük cam ve çerçevelerine” ibaresi “Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere” olarak
  değiştirilmiştir.
  MADDE 2 − SUT’un “Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri”
  başlıklı 4.5.1.A numaralı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmış ve birinci fıkrasının sonuna
  aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
  “Protez tedavilerinde ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm işçilik
  ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup, hastalar tarafından temin
  edilmesi halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir.”
  MADDE 3 − SUT’un “Kemik İliği Nakli” başlıklı 4.5.2.B-1 numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
  “(HLA A, B, C, DR, DQ düşük çözünürlük ve HLA DR, HLA C, HLA DQ yüksek çözünürlükte)” ibaresi “(HLA A, B,
  C, DR, DQ)” şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 4 − SUT’un “Hiperbarik oksijen tedavisi” başlıklı 4.5.4.B numaralı maddesinde aşağıda belirtilen
  düzenlemeler yapılmıştır.
  a) Üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ilk raporu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca” ibaresi
  çıkarılmış ve aşağıdaki cümleler, fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere fıkraya eklenmiştir.
  “Maksimum toplam seans sayısı; aynı tanı ve aynı lokalizasyonda (baş, gövde, sol alt ekstremite, sol üst
  esktremite, sağ alt ekstremite, sağ üst ekstremite) bir yıl için geçerlidir. Sekestrektomi, minör amputasyon, majör
  amputasyon durumu yeni vaka gibi değerlendirilir. Dördüncü fıkrada sayılan acil durumlar için maksimum toplam seans
  sayısı; her bir atak (vaka) için geçerlidir.”
  b) Dördüncü ve dokuzuncu fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(4) Acil durumlarda (dekompresyon hastalığı, hava veya gaz embolisi, karbon monoksit veya siyanit
  zehirlenmesi, anoksik/hipoksik ensefalopati, akut duman inhalasyonu, gazlı gangren, kompartman sendromu, santral
  retinal arter tıkanıklığı ve nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda) bu durumun tedaviyi yapan hekim tarafından
  imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaz. Ancak acil durumlar için “İlk sevkte
  seans sayısı” sütununda yer alan seans sayılarının aşılması halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumları
  tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
  (9) Ani işitme kaybında HBO tedavi bedelinin ödenebilmesi için, tanı konulmasını takiben bir ay içinde HBO
  tedavisine başlanmış olması gerekmektedir. Bu hastalarda on seansta bir odyolojik test yapılır. 20 nci seans sonunda saf
  ses ortalamasında 20 dB’lik bir düzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmez. Her “ani işitme
  kaybı atağı” ayrı olarak değerlendirilir.”
  c) Sekizinci fıkrasının ikinci cümlesine “ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ani işitme kaybı ve” ibaresi
  eklenmiştir.
  ç) Onüçüncü fıkrada yer alan tablodaki “ani işitme kaybı” ibaresinin karşısındaki “10” ibaresi “20” olarak
  değiştirilmiştir.
  MADDE 5 − SUT’un “Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması” başlıklı 4.5.4.F-2 numaralı
  maddesinin ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.
  MADDE 6 − SUT’un “Yoğun bakım tedavisi” başlıklı 4.5.4.H numaralı maddesinin altıncı fıkrasının başına
  “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E),”
  ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 7 − SUT’un “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının
  ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan
  resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod
  numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.”
  MADDE 8 – SUT’un “Hasta alt bezi” başlıklı 7.3.2 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler
  yapılmıştır.
  a) İkinci fıkradaki “aranmaz” ibaresi “aranır” şeklinde değiştirilmiştir.
  b) Aşağıdaki fıkralar dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar olarak ilave edilmiştir.
  “(4) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi ve kendinden jelli sonda fatura edilmesi
  halinde bedeli Kurumca karşılanır.
  (5) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi kullanan hastalara kendinden jelli sonda fatura edilmesi halinde,
  kendinden jelli sondanın bedeli Kurumca karşılanmaz.
  (6) Sağlık kurulu raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı
  olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin bedeli Kurumca karşılanır.”

  MADDE 9 − SUT’un “Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler” başlıklı 7.3.12. numaralı maddesinin ikinci
  fıkrasının “c) Nebulizatör, ç) Aspiratör, g) Tekerlekli sandalye, ı) Enürezis alarm cihazı” bentleri metinden çıkartılmıştır.
  MADDE 10 − SUT’un “Lenf ödem kompresyon cihazları” başlıklı 7.3.12.H numaralı maddesinin üçüncü fıkrası
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Heyet raporu ekinde lenfödemli hastaların, flebolenfödem ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık venöz
  yetmezliğe bağlı durumlarda venöz sistem doppler ultrasonografi raporu ekte olmalıdır. Hastaların karşılaştırmalı her iki
  ekstremite fotoğrafları da rapora eklenmelidir.”
  MADDE 11 − SUT’un “Lenf ödem bası giysileri” başlıklı 7.3.18. numaralı maddesinin üçüncü ve beşinci
  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(3) Heyet raporu ekinde; lenf diseksiyonuna bağlı lenf ödemlerde ameliyat olduğunu belgeleyen epikriz
  olmalıdır.
  (5) Rapor geçerlilik süresi sekonder lenfödemlerde bir yıl, primer lenfödemlerde iki yıldır.”
  MADDE 12 − SUT’un “Diş tedavisi” başlıklı 7.3.27 numaralı maddesinin a) bendinde yer alan “reçete edilmesi
  halinde” ibaresi çıkarılmıştır.
  MADDE 13 − SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” nde (EK-5/C) “220740” ve “220770” kodları ile yer alan
  “Nebülizatör” ve “Ev Tipi Aspiratör” isimli malzemelerin “Yenilenme süresi” bölümlerine “1 Defa” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 14 − SUT’un “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-7) yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.
  a) “404.041”, “404.042”, “404.043”, “405.310”, “405.320”, “405.330” kodlu işlemler listeden çıkarılmıştır.
  b) İşlem puanları yeniden belirlenen işlemler bu Tebliğ ekinde yer alan (1) numaralı listede belirtilmiştir.
  MADDE 15 − Bu Tebliğ’in,
  a) 2 nci, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  b) 3 üncü maddesi 1/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  c) 5 inci maddesi 11/11/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  ç) 12 nci ve 13 üncü maddeleri 4/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
  yürürlüğe girer.
  MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
  Liste 1
  KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR İŞLEM
  PUANI
  404.030 Tam protez (metal kaideli-tek çene) 326,31
  404.040 Bölümlü protez (metal kaideli, tek çene) 326,31
  404.170 Tek parça döküm kron 110,35
  404.180 Venner kron (akrilik) 110,35
  404.181 Venner kron (seramik) 144,08
  404.210 Teleskop primer kron-kopingli 96,86
  404.220 Maryland (andheziv) köprü 81,69
  404.280 Damak yarığı protezi (over-denture) 157,67
  404.300 Velum uzantılı konuşma apereyi 144,18
  404.320 Basit çene defektlerine protetik tedavi 142,50
  404.330 Komplike çene defektlerine protetik tdv 182,97
  404.360 Hassas tutuculu kronlar 110,35
  404.370 Periodontal protez (hareketli,tek çene) 162,73
  404.380 Periodontal protez (sabit-her üye için) 73,25
  404.400 İmplant üstü kron köprü (üye başına) 112,04
  404.420 İmplant üstü bölümlü protez 326,31
  Twitter Facebook Google+Benzer Konular

 1. Engelli işçiye nakil hakkı Resmi Gazete'de
  Konu Sahibi Nur Kılıç Forum Aktif Çalışma Yaşamı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Nisan.2015, 22:44
 2. Muhtaç Aylığı Yönetmeliği Yenilendi - Resmi Gazete
  Konu Sahibi MuTeBer Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Mart.2014, 22:31
 3. Marketlerden hasta bezi faturası nasıl kesiliyor?
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Engelli Ürünleri Tanıtım,Alım-Satım & İlan
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Ocak.2013, 19:58
 4. 2010 KPSS ortaöğretim/önlisans 28 Kasım'da yapılması Resmi Gazete'de
  Konu Sahibi Defnex Forum Aktif Çalışma Yaşamı Öncesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Kasım.2010, 10:23
 5. Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmenliği Resmi Gazete`de
  Konu Sahibi GöKMeN Forum Özel Eğitim & Rehabilitasyon
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 31.Ağustos.2010, 22:44

Bu Konu için Etiketler